BIOTEKHMED

từ 16 tháng 9 đến 19 tháng 9, 2019
BIOTEKHMED
BIOTECHMED là nền tảng chính để thảo luận các vấn đề thời sự trong ngành y sinh, các vấn đề thực hiện dự án quốc gia "Y tế", đối thoại giữa nhà nước và doanh nghiệp, những yếu tố quyết định sự phát triển hơn nữa của dự án. Sự kiện này kết hợp khả năng của cả một diễn đàn khoa học về trao đổi quan điểm của các chuyên gia và không gian trưng bày.