Khung gầm KАМАZ - 6540-А4

Mã nhà sản xuất
2428

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KАМАZ - 63501-40

Mã nhà sản xuất
2427

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KAMAZ-4308-3022-C4

Mã nhà sản xuất
2426

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KAMAZ-6580-0003001-J5

Mã nhà sản xuất
2425

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe đầu kéo 658611-0000306-06 S CMU INMAN IF-300-02

Mã nhà sản xuất
2424

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 6586-322-01 VỚI CMU PALFINGER INMAN IT-150 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2423

Giá bán Giá theo yêu cầu

Trên xe 65861-320-05 VỚI CMU PALFINGER INMAN IT-180 trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2422

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 6586-001-01 với CMU PALFINGER PK 15500A trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2421

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-001-01 với CMU PALFINGER PK 15500A trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2420

Giá bán Giá theo yêu cầu

Phương tiện trên tàu 6586-1200-01 với KANGLIM KS1256G-II CMU trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2418

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-002-06 VỚI CMU PALFINGER PK 23500A trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2413

Giá bán Giá theo yêu cầu

Phương tiện trên tàu 6586-400-01 với CMU FASSI F 155 A.0.22 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2412

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-400-01 với CMU FASSI F 155 A.0.22 trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2411

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên tàu 6586-401-01 với CMU FASSI F 195 A.0,25 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2410

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-322-06 VỚI CMU PALFINGER INMAN IT-150 trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2409

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-65806

Mã nhà sản xuất
2408

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-65206-S5

Mã nhà sản xuất
2407

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-5490-NEO

Mã nhà sản xuất
2406

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-65207

Mã nhà sản xuất
2405

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-6520-21010-43 "LUX"

Mã nhà sản xuất
2404

Giá bán Giá theo yêu cầu

KAMAZ-65201-21010-43 "LUX"

Mã nhà sản xuất
2403

Giá bán Giá theo yêu cầu