Khung gầm KАМАZ - 6540-А4

Mã nhà sản xuất
2428

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KАМАZ - 63501-40

Mã nhà sản xuất
2427

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KAMAZ-4308-3022-C4

Mã nhà sản xuất
2426

Giá bán Giá theo yêu cầu

Khung gầm KAMAZ-6580-0003001-J5

Mã nhà sản xuất
2425

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 6586-322-01 VỚI CMU PALFINGER INMAN IT-150 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2423

Giá bán Giá theo yêu cầu

Phương tiện trên tàu 6586-400-01 với CMU FASSI F 155 A.0.22 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2412

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-400-01 với CMU FASSI F 155 A.0.22 trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2411

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên tàu 6586-401-01 với CMU FASSI F 195 A.0,25 trên khung KAMAZ-65117

Mã nhà sản xuất
2410

Giá bán Giá theo yêu cầu

Xe trên 65861-322-06 VỚI CMU PALFINGER INMAN IT-150 trên khung KAMAZ-43118

Mã nhà sản xuất
2409

Giá bán Giá theo yêu cầu