Hàng Quốc Tế Công Bằng

từ 18 tháng 6 đến 20 tháng 6, 2019
Hàng Quốc Tế Công Bằng
Hàng Quốc Tế Công Bằng

Khi: 18 - Ngày 20 Tháng Sáu, 2019.

Nơi: Expocentre Fairgrounds, Moscow, Nga

Triển lãm công bằng của người tiêu dùng hàng Quốc tế Hóa Chợ sẽ cho 2 dự án: 4 triển lãm Quốc gia của Trung quốc chất lượng cao, tiêu dùng, hàng Hóa Trung quốc hội Chợ 2019 và nga xuất nền tảng nền Tảng xuất Khẩu. Triển lãm tại các nga xuất chỗ gian hàng của các khu vực của Nga đầu tiên giới thiệu xuất hướng các nhà sản xuất trong chất lượng cao, tiêu dùng. Những người tham gia sẽ không chỉ có cơ hội để mở rộng kênh phân phối ở thị trường địa phương, nhưng cũng là để đáp ứng với các nhà phân phối nhập khẩu, và đại diện của lẻ mạng từ Trung quốc và nước.

Thêm thông tin có thể được tìm thấy trên các trang web.